1-800-356-6220 | P.O. BOX 65476 SALT LAKE CITY, UTAH 84165

Black Sandal - 250 gram

Black Sandal - 250 gram

8965

Black Sandal - 250 gram bundle - cello wrapped. 

True sandalwood base.

8965