1-800-356-6220 | P.O. BOX 65476 SALT LAKE CITY, UTAH 84165

Shroff Bulk - Amber '707'

Shroff Bulk - Amber '707'

815

Sharp, tart and woody.  Masala stick. 

SOLD BY : The kilo 

Four 250 gram bundles = 1 kilo   

815