1-800-356-6220 | P.O. BOX 65476 SALT LAKE CITY, UTAH 84165

Jasmine '1940' - Bulk

Jasmine '1940' - Bulk

914

 

 

SOLD BY : The kilo in 250 gram bundles.

Four 250 gram bundles = 1 kilo.  

914