1-800-356-6220 | P.O. BOX 65476 SALT LAKE CITY, UTAH 84165

Large Plate Pedestal

Large Plate Pedestal

2272

Large Plate Pedestal 

Stick & cone holder

Brass

3.5"

2272