1-800-356-6220 | P.O. BOX 65476 SALT LAKE CITY, UTAH 84165

Lemon Grass - Bulk

84415
100 gram bundle
Sold by the kilo
84415