1-800-356-6220 | P.O. BOX 65476 SALT LAKE CITY, UTAH 84165

Raj Laxmi - Bulk

Raj Laxmi - Bulk

859

Soft Nag Champa-like fragrance.  More potent.  Durbar stick. 

SOLD BY: The kilo in 250 gram packs  

Four 250 gram packs = 1 kilo

 

859